Voedselveiligheid

Alles onder controle met HOUWERS GROEP

Bij Zoet! IJs & Chocolade werken we volgens de HACCP richtlijnen. Ook worden er bij ons  2 keer per jaar controles uitgevoerd en monsters van producten en oppervlakten genomen door de Houwers Groep. Dit is een onafhankelijke en landelijk opererende organisatie voor controle en advies over Voedselveiligheid, zodat wij de kwaliteit kunnen bieden waarop onze klanten vertrouwen.  Voor meer informatie over de Houwers Groep kunt u terecht op www.houwersgroep.nl

Met hygiene en voedselveiligheid neem je geen risico. Iedereen die bij ons wil komen werken moet eerst een cursus volgen over voedselveiligheid via e-learning met een bijbehorende eindtoets. 

Wat betekend HACCP?

HACCP is de afkorting voor Hazard Analysis and Critical Control Points, is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. De Nederlandse vertaling is: Gevarenanalyse en kritische controlepunten.

Bedrijven die zich bezighouden met de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer en distributie van levensmiddelen dienen hierdoor alle aspecten van het voortbrengingsproces te identificeren en op gevaren te analyseren. Dit controleproces, uitgaande van de Europese Unie, wil ervoor zorgen dat het productieproces van alle voedingsmiddelen gepaard gaat met zo weinig mogelijk risico op besmetting. Hieruit voortvloeiend is bijvoorbeeld het voortdurend bewaken en registreren van koel- en vriescellen een verplichting geworden.

HACCP is geen tastbare handleiding met voorschriften, maar een systeem dat op 7 principes gebaseerd is. Bedrijven moeten dit systeem toespitsen op hun eigen situatie. Ze geven daarbij zelf aan waar en in welke fase van de productie-en/of distributieprocessen er gevaren voor de gezondheid van de consumenten zouden kunnen ontstaan. Ook leggen zij vast welke maatregelen er genomen worden om bedreiging van de gezondheid van de consument te voorkomen, welke controles uitgevoerd worden en wat de resultaten zijn. Kortom: HACCP is een preventief systeem dat door bedrijven zelf moet worden uitgevoerd. Door de gezondheidsrisico’s in bereidings- en behandelingsprocessen op te sporen en deze vervolgens beheersbaar te maken, wordt de veiligheid van het product verhoogd.

De 7 kernpunten van een HACCP-systeem:

  1. Inventariseer alle potentiële gevaren.
  2. Stel de kritische beheerspunten (CCP’s) vast, de punten in het proces waar het risico kan worden voorkomen of beperkt
  3. Geef per CCP de kritische grenzen aan.
  4. Stel vast hoe de CCP’s bewaakt ofwel “gemonitord” worden.
  5. Leg per CCP de correctieve acties vast die moeten leiden tot herstel van de veiligheid
  6. Pas verificatie toe — een periodieke check om na te gaan of de HACCP aanpak goed werkt.
  7. Houd documentatie en registraties bij — vastleggen wat je hebt aangepast en hoe.